My Story – Nokusa Mkhathi

Nokusa1Yes, I had never heard of dementia before I came to look after my friend and Gogo who has been diagnosed with dementia. But as I said, I have learnt a lot since then and with the support we, Gogo, the family and I are receiving from BMF, the journey is manageable. Here is my story in Zulu:

Umuntu onalesisifo udinga uthando, isineke kanye nokubekezelelwa, uma ethi cela sihambe siye ezihlobeni zakhe ngiyavuma, besishamba phela naye ngenzela ukuthi azibone ejabulile. Uma esekhohliwe futhi indlela noma engasakuboni lapho siyakhona, angicunuki, ngivele ngithi asijike gogo, avume nebala sijike siphindele ekhaya, ngoba phela umuntu uma esemdala ujike afane nengane encane yona edinga lonke uthando lomzali.

Owami ugogo uba ugogo, aphinde abe ngumngani wami, uma esekhuluma into engingayiqondi ngiyakwazi ukumamukela ngimphendule ngalendlela ezokwenza ukuthi naye azibone engumuntu obalulekile, nowamukelekile emndenini wakhe, futhi azibone naye efana nawo wonke umuntu osegcekeni.040516_CSGM-12

Ugogo wami uyakuthanda ukudla kwesizulu, njengemfino, ubhatata, amadumbe kanye nokunye. Uyayithanda inyama, kuyaye kuthi njalo uma sizodla, siqale sikhuleke, aphinde abe ngumuntu oyithandayo inhlanzeko. Uma sekushaye iskhathi sokudla imishwanguzo yakhe, ngelinye ilanga akanqeni ukuvele athi besengiyiphuzile nje noma engakayiphuzi, noma athi ngzophuza kusasa ngeke ngife ngosuku olulodwa. Umandla kakhulu ngesonto, athi yena akawaphuzi amaphilisi ngesonto, ukhona uJehova wakhe ngeke abe nalutho. Methanda abonge ukudla athi ulindile ngoba uyokhuleka, uma sengihlala naye phansi ngimcenga ukuthi adle kuze ezophuza amaphilisi, vele athi kanti lokudla nikufakeni le ekzothi mangingadli ingenzeki, bese ngithi ngikufake izwi leNkosi, abese ethi kulungile asidle ke. Uma sekumele adle amaphilisi, uvele athi ngithe angiyidli lento mina ngiya esontweni, bese ngimuncenga , ngimcele ukuthi angihloniphe nje noma ngimncane, ngivele ngimqede amandla, abese ethi kulungileke. Kufana noma ngithi akayo geza, uvele athi angigezi, ubani vele ozongibona ngoba ngihleli nawe la endlini, uwena wedwa owaziyo. Ngvele ngithi nangu umama wakamakhelwane uthe lunga kunomkhuleko komunye wabazalwane, bese evumela phezulu, ahambe ayogeza, kwazise phela uyayithanda inkonzo.

Uma sesizoya ngomtsha wendoda siyaye sizifundele izincwadi, angifundise ngomsebenzi wakhe abewenza esamusha, wobuhlengikazi, angifundise nangokubaluleka kwenhlanzeko uma ungumama oncelisayo, nangokumthanda omunye umuntu, umkhathalele umazi noma ungamazi, ngoba abadala bathi unyawo alunampumulo futhi awulazi ikusasa likuphatheleni.

Nebala sengize ngawuthanda umsebenzi wobuhlengikazi ngoba ugogo uhlale engeluleka njalo ngokubaluleka komunye umuntu, nangokuphilisana nabanye abantu. Nami impela sengingayidlala indima yokuba umhlengikazi, ngoba ugogo usengenze ngaba nogqozi lokusiza omunye umuntu.

Nami sengingamchazela omunye umuntu ngezimpawu zalesisifo, nangokuthi umelana kanjani nomuntu onalenkinga.

Ngiyakubonga ukufika kwami eLamontville, kungenze ngawumuntu okwaziyo ukusebenza nabantu abahlukumezeke ngokomqondo, nokusebenzisana nabantu abadala. Ngiphi ngibonge inhlangano yakwa Bessie Makhathini Foundation (BMF), esingifundisile kakhulu futhi esaqhubeka besipha ulwazi lonke ngalesisifo ngizimisele kakhulu ukusebenzisana nabo ngoba badila kakhulu nabantu abadala. Engathi BMF ingakhula ngoba abantu abadala babalulekile ezimpilweni zethu.

040516_CSGM-6Kubalulekile ukuthi umuntu onalesisifo kuhlale kukhona umsebenzi wezandla awenzayo, njengokuthunga, ukwakha ubuhlalu nengajana nje encane, kwenza abe nomsebenzi azivocavoce ngawo. Ugogo yena uthanda ukusiphula ukhula egcekeni, azungeze lonke igceke, aqoqe amaphepha egcekeni awangenise endlini athi uqoqa ulwazi oluthize oluzomsiza ngelinye ilanga. Uma ekade elele uvuka ekuseni azindlulele umbhede wakhe, ngiyaye ngimnike lelothuba, uma ngibona kukhona lapho angenzanga kahle khona, ngiyaye ngilungise uma esephumile egumbini lakhe lokulala, kwazise phela angifuni aphatheke kabi uma esengibona ngilungisa umbhede wakhe ebekade ewulungisile. Ngithanda ugogo wami ahlale ejabulile njalo ngoba ngiyamthanda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *